Til sagsbehandler

Socialkonsulenterne er kommunens loyale samarbejdspartner og forlængede arm i dagligdagen. Socialkonsulenterne formidler og udfører af det praktiske arbejde med borgerne. Der kan fx være tale om sårbare og kriminalitetstruede børn, unge og voksne med kognitive udfordringer, misbrugsproblemer, psykiske eller massive sociale problematikker m.fl.

Socialkonsulenterne tilbyder en individuelt tilrettelagt støttekontaktordning og bostøtte. Vores mål er at give borgeren et stabilt fundament, den nødvendige viden, sunde holdninger og færdigheder til at forvalte og leve et godt, uafhængigt og selvstændigt ungdoms- og voksenliv med livskvalitet.

Socialkonsulenternes fokus er, at støtte, udvikle, motivere og selvstændiggøre barnet, den unge og voksne i forhold til hensigtsmæssige sociale adfærdsmønstre, modne valg, uddannelse, beskæftigelse og det at bo i egen bolig mv. Socialkonsulenterne følger opgaverne helt til dørs igennem en professionel indsats og præcis dokumentation, handleplan og statusrapport mv.


Socialkonsulenterne har igennem hele forløbet fokus på samarbejdet med sagsbehandleren og på at understøtte det tværprofessionelle samarbejde. Det sikrer en helhedsorienteret og koordineret indsats, som kommer barnet, den unge eller voksne, deres pårørende og alle aktører til gavn.

Socialkonsulenterne støtter op omkring de professionelle relationer i borgerens liv fx tidligere kontaktpersoner, psykiatrien, somatikken, SSP, politikredsen, forvaltninger, klubber, skolen, arbejdspladsen og borgerens sociale netværk og pårørende.

Socialkonsulenterne er et ordentligt, professionelt og fleksibelt alternativ til de mere omkostningstunge og indgribende foranstaltninger, som fx en anbringelse er.

YLS-CMI i dokumentationen

YLS-CMI står for Youth Level of Service – Case Management Inventory.

Det et standardiseret redskab, som Socialkonsulenterne bruger i relation til forebyggelse og håndtering af ungdomskriminalitet. Socialkonsulenterne anvender YLS-CMI til at vurdere risiko-, behovs- og responsivitetsfaktorer hos kriminelle og kriminalitetstruede unge. YLS-CMI kan også anvendes til at udarbejde en behandlingsplan for den unge.

YLS-CMI’s styrke er, at redskabet er specifikt udviklet og rettet mod målgruppen "kriminelle og kriminalitetstruede unge".

Inddeling af de unge i forskellige risikogrupper ved hjælp af YLS-CMI giver blandt andet mulighed for at adskille unge med forskelligt risikoniveau og dermed undgå smitteeffekt imellem de unge.


Socialkonsulenterne ApS