Pædagogiske værdier & metode

 • Værdier og metode

  • 1 Samtalekultur
   Socialkonsulenterne er garant for en respektfuld samtalekultur, der fremmer aktiv inddragelse af borgeren i dialog og beslutningsprocesser.

   Det forudsætter færdigheder og vilje hos den professionelle til at sætte sig ind i borgerens livshistorie, værdier, følelser, holdninger og tankegange. Socialkonsulenten er bevidst om, at det er borgeren selv, der er den bedste kilde til forståelse af deres ståsted og deres liv.

   Kommunikation kan ses som nøglen til løsning af mange andre vanskeligheder for borgeren.
  • 2 Kontakt og relation
   Jo mindre det sociale arbejde opleves som myndighedskontrol, tvang og mistillid, jo mere det giver rum for omsorg, nærvær, medleven og gensidig anerkendelse med afsæt i borgerens problembevidsthed, jo større er sandsynligheden for, at der kan opstå en positiv kontakt og relation.

   Hvis borgeren ikke oplever, at han eller hun har et medejerskab til de planer, der sættes i værk, kan det føre til mistillid, uretfærdighedsfølelser og modstand.

   Socialkonsulenten sikrer, at mødet med borgeren er præget af lydhørhed og nysgerrighed og med socialkonsulenten som brobygger til øvrige aktører.

   Socialkonsulenterne arbejder ud fra denne relationsfasemodel:
   Stacks Image 35
  • 3 Professionelt engagement
   Arbejdet med sårbare medmennesker skal forestås af engagerede, fagprofessionelle medarbejdere med de rigtige færdigheder, kompetencer og stort overskud.

   Dette sikrer vi gennem rekruttering, assessment og omhyggelig personaleudvælgelse, specialisering og en god personalepolitik. Altså er Socialkonsulenternes fokus altid rettet mod borgeren og på fagliglighed og et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

   Det er vigtigt for Socialkonsulenterne, at såvel borger, pårørende og medarbejdere oplever, at de anerkendes, og at de støttes, når indsatsen opleves belastende eller endda truende.

   Socialkonsulenterne bruger fx træning i kommunikation, ART og supervision som redskaber.
  • 4 Koordineret indsats
   Sikring af samarbejde og koordination mellem forskellige faggrupper og aktører er vigtig for de børn, unge og voksne socialkonsulenten møder og samarbejder med.

   Det gælder formentlig for alle mennesker, men navnlig er det helt centralt for vores målgruppe, at møde en helhedsorienteret og koordineret indsats med få, stabile socialkonsulenter.

   Det kan opleves som en stor belastning for borgerne, at skulle åbne sig igen og igen over for forskellige og skiftende personkredse.

   Særligt overgangene mellem forskellige social- og behandlingsindsatser er kendt for at kunne skabe krænkelser, tab af selvværd og selvrespekt.

   Fagprofessionelle socialkonsulenter, som er kendte, synlige og tilgængelige, er her nyttige, og kan gøre en positiv forskel for borgerne og få sat skik på kaos.
  • 5 Borgerinddragelse
   Det er helt centralt at være åben i mødet med borgeren og se, understøtte og bringe de positive kvaliteter i spil, som borgeren tilskriver sig selv.

   I de tilfælde, hvor borgeren ingen visioner, håb eller drømme har, eller når det hele opleves udsigtsløst eller mødes med modstand, må socialkonsulenten forsøge, sammen med borgeren, at formulere et perspektiv for fremtiden.

   Brug af borgerens unikke kompetencer og erfaringer i forskellige aktiviteter eller sociale kontekster vil ofte resultere i anerkendendelse og bidrage positivt og give mod på at tackle vanskelige vilkår i borgens liv.
  • 6 Inklusion
   Det er helt centralt at bibeholde og styrke kontakten til familien og det hjemlige miljø i form af skole, fritidsinteresser, sociale fællesskaber og job m.m. Helhedstanken i indsatsen er afgørende og skal virke både for det enkelte barn, unge eller voksen. Her er fleksibilitet, differentierede forløb og helhedstanken nøgleord for socialkonsulenten.

   Det er også væsentligt, at Inkludere borgeren i samfundet og understøtte den enkelte borger i at få en stemme og blive hørt.

   Den sårbare borgers stemme savnes ofte i den offentlige debat og efterhånden også i det offentlige rum.

   Derfor er det vigtigt, at socialkonsulenten så vidt muligt, og om ønsket af borgeren, støtter op om kontakt til brugerorganisationer, der fungerer som talerør for bogerens og ligestilledes problematikker fx Sind, Bedre Psykiatri, Landsforeningen mod spiseforstyrrelse og selvskade, Landsforeningen Autisme eller foreningsliv generelt betragtet m.fl.

   Socialkonsulenten har om ønsket mulighed for at deltage i møder som brobygger for borgeren til andre aktører eller til sociale aktiviteter.

   Det inkluderende perspektiv sigter mod udvikling af de læringsmæssige ressourcer og muligheder og selvstændiggørelse.

   Socialkonsulenten har fokus på, hvor borgeren befinder sig i marginaliseringsspiralen og på at understøtte borgeren i at bevæge sig mod social integration og inklusion.
   Stacks Image 380
  • 7 Professionel opbakning
   Borgeren kan regne med socialkonsulentens støtte i forhold til deres behov og forfølgelse af ønsker, mål og drømme.

   Socialkonsulenten mestrer dilemmaet mellem at være "ekspert" og udvise medmenneskelig forståelse i mødet med borgeren og pårørende.

   Socialkonsulenten arbejder (sammen) med ligeværdige mennesker og ikke "sager".

   Som professionel søger socialkonsulenten indsigt i borgerens og familiens situation på den ene side og træder på samme tid tydeligt frem som fagperson, der har et særligt fokus på sikre løsning af opgaven og de udfordringer støttebehovet udspringer af.

   Det indebærer ikke, at magt- eller kontrolaspektet ophæves, men indenfor de gældende regler og muligheder skal socialkonsulenten med deres særlige fagprofessionelle indsigt tage borgerens parti og perspektiv.

   Borgeren skal støttes af socialkonsulenten i at træffe modne valg. Der kan være brug for hjælp til at skabe sammenhængende forløb på grund af et opdelt offentligt system, der ofte kræver store evner og mange ressourcer at navigere i.

   Det skal gøres attraktivt for borgeren, at vælge positiv forandring til i eget liv.
  • 8 Undgå stigmatisering
   Stigmatisering af borgere sker og foregår desværre på både individ- og gruppeniveau. Det skal undgås eller tages hånd om.

   Socialkonsulenterne møder borgeren åbent og fordomsfrit og undgår derved, at borgeren ikke oplever og føler sig stigmatiseret, men anerkendt som et ligeværdigt medmenneske.

   Det styrker jeg- og identitetsfølelsen hos borgeren.
  • 9 Ingen skjulte dagsordener
   Socialkonsulenten indvier og delagtiggør borgeren i sine ”skjulte dagsordener”, dvs. lægger sine målsætninger, faglige vurderinger og refleksioner åbent frem til drøftelse med borgeren.

   Socialkonsulenten er åben og tager modforslag og indvendinger fra borgeren alvorligt.

   Socialkonsulenten lader borgerens perspektiver få plads i det daglige og i al skriftligt materiale der udarbejdes.

   Socialkonsulentens dobbeltrolle som hjælper og støtteperson på den ene side og kommunes samarbejdspartner og fagprofessionelle på den anden side, skal være synlig for borgeren.

   Ingen skjulte dagsordener.
  • 10 Opsøgende indsats
   For overhovedet at få nogle borgere i tale, kan det være nødvendigt at socialkonsulenten er der, hvor borgeren er både fysisk, psykisk og geografisk, når borgeren har brug for det.

   Derfor er socialkonsulenten opsøgende, synlig og tilgængelig 24/7 alle ugens dage.

   Ofte er de "mørke timer", weekends, ferie, helligdage og højtider de sværeste at komme igennem for sårbare borgere og derfor arbejder socialkonsulenten også, når alt er lukket og alle andre holder fri.
  • 11 Accept af forskellige veje
   Socialkonsulentens arbejde med borgeren tilrettelægges individuelt og fleksibelt.

   Det gælder både i forhold til praksis, evt. behandling, terapi, information og tilrettelæggelse af kontakten.

   Det er ikke alle, der er i stand til at holde op med at drikke, lægge stofferne på hylden, følge et uddannelsesforløb eller holde fast i et arbejde, men de fleste sårbare borgere vil gerne samarbejde med socialkonsulenten om forandring mod et bedre levet liv.

   Socialkonsulenterne accepterer forskellighed og understøtter borgerens valg af veje til deres mål og drømme.
  • 12 Borgerens rettigheder
   En væsentlig del af socialkonsulentens anerkendende tilgang i arbejdet, er at sikre borgerens rettigheder respekteres.

   I et anerkendelsesperspektiv er det, at have de samme rettigheder som alle andre mennesker helt afgørende.

   Der gør det muligt for den enkelte borger at ranke ryggen som en ligeværdig medborger.

   Derfor informerer socialkonsulenten altid borgeren om deres rettigheder, og socialkonsulenten er garant for, at borgerens rettigheder tilgodeses i praksis.
  Åben alle faner
Socialkonsulenterne ApS